FETÉV-BER Kft. "fa" - I. nyilvános pályázati felhívás

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) FETÉV-BER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-007679, székhely: 8000 sZÉK, hrsz. 093/6/A/30) Székesfehérvári Törvényszék 3.Fpk.144/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P2145487

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. január 29. 10 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 15. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 160 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással az SC Invest Arrabona Kft. felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára „FETÉR-BER Kft. "fa" ajánlati biztosíték” megjegyzéssel

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a pályázók részére visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sárbogárd 0225/73. hrsz-ú beépítetlen telekingatlan 1/1 tulajdoni hányada

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 32 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 32 000 000 forint.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen telekingatlan

Típus: ipartelep

Területe: 40 000 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: közművesítetlen

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: 32 000 000 forint

 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Sárbogárd

Ingatlan fekvése: külterület

Helyrajzi szám: 0225/73

Ingatlan postai címe: 7000 Sárbogárd, hrsz. 0225/73

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett ipartelep

Területnagyság: 40 000 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

beépítetlen telekingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

FETÉV-BER Beuházás-Éptés és Kivitelezésszervező Kft. 8000 Székesfehérvár, Késmárki út 24.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/3. alatt 33929/2004.05.30. vezetékjog (légvezeték) az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára, III/10. alatt 32403/2/2017.03.20. jelzálogjog 8.405.776.- Ft és járulékai erejéig a "PRIZMA" Hulladékhasznosító Bt. javára, III/11. bejegyző határozat alatt 32403/2/2017.03.20. elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására a "PRIZMA" Hulladékhasznosító Bt. javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan bárki számára bármikor megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 86 § (1) k) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adós az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételár nagysága

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően, annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követő 8 napon belül történik az ingatlan birtokba adása.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázatra érkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő, vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja. A meghirdetett ingatlant a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságot kizárja. Az adásvételi szerződésben az is rögzítésre kerül, hogy az ingatlanon esetlegesen található környezeti károsodások, szennyeződések, illetőleg mindennemű környezeti terhek elhárítását, megszüntetését és ezek teljes költségét a vevő magára vállalja. A felszámolónak jelenleg nincs tudomása az ingatlant érintő környezeti kárról/teherről. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot és a vételár megfizetésének a módját és határidejét. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételárhoz viszonyított 1%-os jutalék befizetési kötelezettség az EÉR-t üzemeltető számára, mely nem része a teljes vételárnak. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – az ajánlat el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, melyet aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal kell igazolni. Magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést a felszámoló írásbeli értesítésében foglalt határidőig megköti és az ajánlatában feltüntetett vételárat megfizeti. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó a FETÉV-BER Kft. „fa”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, ezzel egyidőben az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, valamint arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49 § (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek. A pályázathoz csatolni kell továbbá a fizetőképesség, a vételár rendelkezésre állására vonatkozó fedezet igazolását (banki fedezetigazolás, hiteligérvény, ügyvédi letét, egyéb fizetőképességet igazoló okirat). A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimálárat elérő érvényes pályázat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Elõvásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. A felszámoló az értékesítési hirdetménynek a Cégközlönyben történt megjelenését megelőzően 15 nappal a zálogjogosult hitelező részére az értékesítési hirdetményt megküldte. A meghirdetett vagyonelemet a felszámoló első alkalommal hirdeti meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2145487/tetelek.pdf

Cégközlönyben történő megjelenés megtekintéséhez kattintson ide >>>

FETÉV-BER Kft. "fa"  FETÉV-BER Kft. "fa"


 

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.