S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa" III. pályázati felhívás

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) S.A. Vagyonkezelő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-166176, székhely: 2200 Monor, Zólyom utca 3. b ép. fszt. em. 1) Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.894/2019/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P2143659

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. január 29. 10 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 13. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 157 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással az SC Invest Arrabona Kft. Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára „S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa" ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a pályázók részére visszafizetésre került.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

9635 Zsédeny, Rákóczi u. 31. szám alatt található, szálloda és egy lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada a benne lévő berendezéssel, tárgyi eszközökkel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 45 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 31 920 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szálloda és egy lakás

Típus: szálloda és egy lakás

Területe: 13 243 m²

Állapota: elhanyagolt

Közművesítettség foka: teljesen közművesített

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: 45 150 000 forint

 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Zsédeny

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 161

Ingatlan postai címe:  9635 Zsédeny, Rákóczi utca 31..

Területnagyság: 13 243 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

szálloda és egy lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

S.A. Vagyonkezelő Kft. 2730 Albertirsa, Tulipán utca 14.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/3. Jelzálogjog 50M Ft és járulék erejéig a CARION Ingatlanfinanszírozási Centrum Zrt. javára, III/5. Jelzálogjog 23M Ft és járulékai erejéig a CARION Ingatlanfinanszírozási Centrum Zrt. javára, III/6. Végrehajtási jog 3,6M Ft és járulékai erejéig a NAV javára, III/7. Végrehajtási jog 35M Ft és járulékai erejéig Dr. Fiedlerné Ajtay Zsófia Gyöngyvér javára

Ingatlan állapota: elhanyagolt

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Berendezés, tárgyi eszközök

Típus: Egyéb

Tehermentes: igen

Mennyisége: 291 db

Becsérték: 450 000 forint

 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésére a felszámoló 2021.02.02. napján 11.00 órakor lehetőséget biztosít. Az érdeklődők az EÉR felületén előzetesen, 2021.02.01-én 12.00 óráig jelezzék részvételi szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 86 § (1) j) pontja alapján az ingatlanértékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A tárgyi eszközök értékesítése esetén a 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142.§. (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatra érkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő, vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja. Az együttesen meghirdetett vagyoni eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságot kizárja. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlanban esetlegesen található környezeti károsodások, szennyeződések, illetőleg mindennemű környezeti terhek elhárítását, megszüntetését és ezek teljes költségét a vevő magára vállalja. A felszámolónak jelenleg nincs tudomása az ingatlant érintő környezeti kárról/teherről. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott árajánlatot és a vételár megfizetésének a módját és határidejét. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételárhoz viszonyított 1%-os jutalék befizetési kötelezettség az EÉR-t üzemeltető számára, mely nem része a teljes vételárnak. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – az ajánlat el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, melyet aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal kell igazolni. Magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést a felszámoló írásbeli értesítésében foglalt határidőig megköti és az ajánlatában feltüntetett vételárat megfizeti. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az S.A. Vagyonkezelő Kft. „fa”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, ezzel egyidőben az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, valamint arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49 § (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek. A pályázathoz csatolni kell továbbá a fizetőképesség, a vételár rendelkezésre állására vonatkozó fedezet igazolását (banki fedezetigazolás, hiteligérvény, ügyvédi letét, egyéb fizetőképességet igazoló okirat). A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre. Az ingatlant a felszámoló harmadik alkalommal hirdeti meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően, annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik az ingatlan és az ingóságok birtokba adása.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimálárat elérő érvényes pályázat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Elõvásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2143659/tetelek.pdf

Cégközlönyben történő megjelenés megtekintéséhez kattintson ide >>>

S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"   S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"

S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"   S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"

S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"   S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"

S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"   S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"

S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"   S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"

S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"   S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"

 

S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"   S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"

S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"   S.A. Vagyonkezelő Kft. "fa"


 

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.