SAVARIA-KORZO Kft. „f.a” - I. - Pályázati Hirdetmény

 

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) SAVARIA-KORZO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-101269, székhely: 9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 23.) Szombathelyi Törvényszék 5.Fpk.54/2019/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai: 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1877431 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. március 27. 10 óra 00 perc 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 14. 14 óra 00 perc 

Ajánlati biztosíték összege: 187 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással az SC Invest Arrabona Kft. felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára „SAVARIA-KORZO Kft. "fa" 16344 hrsz. ajánlati biztosíték” megjegyzéssel

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a pályázók részére visszafizetésre kerül.

 

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): 

Szombathely belterület 16344. hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 750 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 750 000 forint. 

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: telek 

Területe: 962 m² 

Állapota: kivett beépítetlen terület 

Közművesítettség foka: teljesen közművesített 

Tehermentes: nem 

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1 

Becsérték: 3 750 000 forint 

 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szombathely 

Ingatlan fekvése: belterület 

Helyrajzi szám: 16344 

Ingatlan postai címe: 9700 Szombathely, hrsz. 16344 

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett beépítetlen terület 

Területnagyság: 962 m² 

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 

kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: 

SAVARIA-KORZÓ Kft. 9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 23. 

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Erste Bank Hungary Zrt. javára 543.618.828.- Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog (III/3.), vételi jog 2016.03.24-ig (III/4.), 1.500.000.- Ft erejéig egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog (III/5.), 629.893.390.- Ft főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog (III/10.); Szombathelyi MJV PM Hivatala javára 5.130.087.- Ft tőketartozás és járuékai erejéig végrehajtási jog (III/7.), NAV javára 1.595.442.- Ft tőketartozás és járulékai erejéig végrehajtási jog (III/8.), 958.100.- Ft végrehajtási jog

Ingatlan állapota: kivett beépítetlen terület

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan bármikor, bárki számára megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adós az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételár nagysága 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 30 napon belül. 

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően, annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követő 8 napon belül történik az ingatlan birtokba adása.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázatra érkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő, vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja. A meghirdetett ingatlant a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságot kizárja. Az adásvételi szerződésben az is rögzítésre kerül, hogy az ingatlanon esetlegesen található környezeti károsodások, szennyeződések, illetőleg mindennemű környezeti terhek elhárítását, megszüntetését és ezek teljes költségét a vevő magára vállalja. A felszámolónak jelenleg nincs tudomása az ingatlant érintő környezeti kárról/teherről. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot és a vételár megfizetésének a módját és határidejét. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételárhoz viszonyított 1%-os jutalék befizetési kötelezettség az EÉR-t üzemeltető számára, mely nem része a teljes vételárnak. A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – az ajánlat el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, melyet aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal kell igazolni. Magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést a felszámoló írásbeli értesítésében foglalt határidőig megköti és az ajánlatában feltüntetett vételárat megfizeti. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó a SAVARIA-KORZO Kft. „fa”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, ezzel egyidőben az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, valamint arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49 § (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek. A pályázathoz csatolni kell továbbá a fizetőképesség, a vételár rendelkezésre állására vonatkozó fedezet igazolását (banki fedezetigazolás, hiteligérvény, ügyvédi letét, egyéb fizetőképességet igazoló okirat). A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimálárat elérő érvényes pályázat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat (a felszámolási kérelem benyújtásának időpontja: 2019.06.05.), hogy a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentkezzenek a kirendelt felszámolónál (SC INVEST Arrabona Kft. 1656 Budapest, Pf. 112). Az elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról, a felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.A felszámoló az értékesítési hirdetménynek a Cégközlönyben történt megjelenését megelőzően 15 nappal a zálogjogosult hitelező részére az értékesítési hirdetményt megküldte. A meghirdetett vagyonelemet a felszámoló első alkalommal hirdeti meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1877431/tetelek.pdf

SAVARIA-KORZO Kft. „f.a” - I. - Pályázati Hirdetmény

SAVARIA-KORZO Kft. „f.a” - I. - Pályázati Hirdetmény
Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.