Derzsi Park Kft. „f.a”

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) Derzsi Park Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-174009, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. b ép.) Fővárosi Törvényszék 47.Fpk.1.318/2019/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója nyilvános árverés útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:

Az árverés helye:

az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1777261)

Az árverés kezdete: 2019.november 8. 08 óra 00 perc

Az árverés vége: 2019. november 25. 14 óra 00 perc

Kikiáltási ár (minimálár): 2 100 000 forint.

Licitlépcső:

1 millió forintig:

5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között:

30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között:

50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között:

200 000 forint

200 millió forint és afelett:

500 000 forint

Árverési előleg összege: 41 600 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg banki utalással történő megfizetése az SC Invest Arrabona Kft. felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "DINÓ árverési előleg" közleménnyel az árverési regisztráció során úgy, hogy az összeg az ajánlattételt megelőzően a számlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverés eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. A felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítja. Eredménytelen árverezőnek vagy az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Nem jár vissza az árverési előleg, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A felszámoló az előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

6 db ősállat modell és 1 db T-Rex csontváz ásatás

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 100 000 forint.

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: 6 db ősállat modell

Típus:Egyéb

Gyártmány:Kína

Gyártási idő:2015.

Állapot:Működésképtelen

Tehermentes:nem zálogjog és végrehajtás során lefoglalásra került

Mennyisége:5 db

Becsérték:1 950 000 forint

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: T-Rex csontváz ásatás

Típus:Egyéb

Gyártmány:Kína

Tehermentes:nem zálogjog és végrehajtás során lefoglalásra került

Mennyisége:1 db

Becsérték:150 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközöket 2019.11.07-én 11-12 óra között lehet megtekinteni az 5243 Tiszaderzs, Nefelejcs út 14. szám alatti ingatlanban. Az érdeklődők az EÉR felületén 2019.11.05-én 12.00 óráig jelezzék részvételi szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ajánlati ár nettó érték. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). Amennyiben az ajánlattevő nem adófizetésre kötelezett, a nettó vételárat terhelő 27%-os forgalmi adót a vevő az eladó felé teljesíti.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverési vételárat az SC Invest Arrabona Kft. felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "DINÓ árverési vételár" közleménnyel, banki átutalással kell megfizetni a szerződéskötés napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles az eredményhirdetést követő 15 napon belül a szerződést megkötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevőnek a tárgyi eszközöket a vételár kifizetését, illetve a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell átvennie és saját költségén elszállítani. Amennyiben az átvétel a megadott határidőn belül nem történik meg, a vevőnek a tárolási és őrzési költségeket meg kell térítenie.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett ingóságokat a felszámoló az első alkalommal hirdeti meg. A vevő az ingóságokat a megtekintett állapotban vásárolja meg. Eladó a tárgyi eszközök tulajdonságaiért, használhatóságáért, állapotáért kellékszavatossági felelősségét kizárja. A vevő ezen tények tudomásul vételével teszi meg árverési ajánlatát. Az árverésen a nettó árat kell megjelölni. Az árverést az nyeri, aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes árajánlatot teszi. Az árverésen nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49 § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak, erről a vevőnek a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az árverésből, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne része, illetve ezeket megkísérelték. Az árverésen a tulajdonjogot szerző pályázó a Derzsi Park Kft. „fa”-val szemben beszámítással nem élhet. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy az árverés lezárásáig írásban jelentkezzenek a kirendelt felszámolónál (SC INVEST Arrabona Kft. 1656 Budapest, Pf. 112). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.A Derzsi Park Kft "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány (hitelezői képviselő) nincs. A felszámoló az értékesítési hirdetménynek a Cégközlönyben történt megjelenését megelőzően legalább 15 nappal a zálogjoggal és végrehajtási joggal rendelkező hitelezők részére az értékesítési hirdetmény tervezetét megküldte, a hitelezőktől a hirdetményben foglaltakra észrevétel nem érkezett. A minimálár a becsérték 100%-a, a minimálárat a hitelezők nem kifogásolták.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1777261/tetelek.pdf


 

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.