„Zöldségfront” Kft„f.a”

Az SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a „Zöldségfront” Kft„f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-013486, székhely: 3636 Vadna, Kossuth utca 1..) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.388/2018/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. október 3. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően nyilvános árverés útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye:

az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1772800)

Az árverés kezdete:

  1. október 18. 10 óra 00 perc

Az árverés vége:

  1. november 2. 11 óra 00 perc

Kikiáltási ár (minimálár):

7 500 000 forint. (a becsérték 84%-a)

A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:

1 millió forintig:

5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között:

30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között:

50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között:

200 000 forint

200 millió forint és afelett:

500 000 forint

Árverési előleg összege: 375 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget átutalással a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "ZÖLDSÉGFRONT árverési előleg” megjegyzéssel kell teljesíteni, az árverés megkezdéséig.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületére fel kell tölteni. A felszámoló az árverési előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes árverező ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi árverező részére az árverési előleg a nyertes kihirdetését követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Kazincbarcika, Egressy Béni u. 52/a sz. alatti 1472/58 hrsz-ú 60 m2 területű üzlethelyiség 1/1 tulajdoni hányada.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 900 000 forint.

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület, udvar húsbolt

Típus:

lakóépület

Területe:

60 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

8 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Kazincbarcika

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

1472/58

Ingatlan postai címe:

3700 Kazincbarcika , Egressy Béni utca 52/a.

Művelési ág:

kivett

Területnagyság:

60 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett épület, udvar húsbolt

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

Tulajdonos neve, címe: "ZÖLDSÉGFRONT" ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS KERESKEDELMI KFT "FA" 3636 Vadna, Kossuth utca 1.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/4.Bejegyző határozat: 35169/2009.04.06. Jelzálogjog 6.500.000.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: MIFIN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. III/5. Bejegyző határozat: 39331/2016.08.10. Végrehajtási jog 6.649.504.- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 1054 Budapest, Széchenyi út 2. III.6. Bejegyző határozat: 38265/2017.06.30. Végrehajtási jog 2.114.200.- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 1054 Budapest, Széchenyi út 2. III/7.Bejegyző határozat: 41691/2018.08.28. Végrehajtási jog 1.309.985.- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: MIFIN MIKROFINANSZÍROZÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. Vevő az ingatlant a Cstv. 38.§.(4) bekezdése szerint tehermentesen szerzi meg.

Az ingatlan tartozékai: Eladótérben található bútorzat (polcrendszer, pult), mellékhelyiségek felszerelései

Az épületnél jellemző sajátosságok: Belmagasság 2,88 m, Acél tartóváz, tégla falazat, födémes, fából készült összetett alakú magas tetővel, síkpala fedéssel.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére -kizárólag előzetes bejelentkezés esetén- a felszámoló 2019.10.22. napján (kedd) de. 12 és 13 óra között lehetőséget biztosít. Az érdeklődők az EÉR felületén jelezhetik részvételi szándékukat legkésőbb 2019.10.18.-án (péntek) déli 12 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ajánlati ár netto érték. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a vevő adófizetésre kötelezett, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevő fizeti meg, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). Amennyiben az ajánlattevő nem adófizetésre kötelezett, a nettó vételárat terhelő 27%-os forgalmi adót a vevő az eladó felé teljesíti.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 a számú bankszámlájára "ZÖLDSÉGFRONT VÉTELÁR" megjegyzéssel és átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül. Hitelből történő fizetés esetén a felszámoló további 30 nap fizetési haladékot adhat. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A legmagasabb ajánlatot tett árverezővel a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, munkadíj, illeték a nyertest terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követően 10 napon belül az értékesítésre kerülő ingatlan vevő részére történő birtokba adása megtörténik, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel a közüzemi mérőórák állásának rögzítésével.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett ingatlant a felszámoló az második alkalommal hirdeti meg. Az elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. A "Zöldségfront" Kft "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány, (hitelezői képviselő) nincs. A felszámoló az értékesítési hirdetménynek a Cégközlönyben történt megjelenését megelőzően legalább 15 nappal a zálogjoggal és végrehajtási joggal rendelkező hitelezők részére az értékesítési hirdetmény tervezetét megküldte, a hitelezőktől a hirdetményben foglaltakra észrevétel nem érkezett. A minimálár a becsérték 70%-a, a minimálárat a hitelezők nem kifogásolták. A minimálár meghatározására a 237/2009 Korm. rendelet 4.§.(2a) bekezdés alapján került sor. A "Zöldségfront" Kft "fa" felszámolásának kezdő napja 2018.11.9.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1772800/tetelek.pdf