SZŰCS-AUTÓ Kft „f.a”

Az SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a SZŰCS-AUTÓ Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-008985, székhely: 3600 Ózd, Zsolt utca 28.) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.34/2019/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. október 10. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően nyilvános árverés útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:

Az árverés helye:

az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1774201)

Az árverés kezdete:

  1. október 25. 10 óra 10 perc

Az árverés vége:

  1. november 9. 10 óra 10 perc

Kikiáltási ár (minimálár):

10 715 000 forint.

Licitlépcső:

1 millió forintig:

5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között:

30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között:

50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között:

200 000 forint

200 millió forint és afelett:

500 000 forint

Árverési előleg összege: 521 450 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget átutalással a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "SZŰCS-AUTÓ árverési előleg” megjegyzéssel kell teljesíteni, az árverés megkezdéséig.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületére fel kell tölteni. A felszámoló az árverési előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes árverező ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi árverező részére az árverési előleg a nyertes kihirdetését követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Ózd Zsolt vezér u. 28. alatti 4635/180 hrsz-ú, Lakóház, udvar elnevezésű ténylegesen gépjármű javító műhelyként funkcionált ingatlan. A 1552 m2 telken 237 m2-es három szintes alkatrész üzlet és iroda, valamint egy 172 m2-es gépjármű javító műhely épület áll. Az ingatlannal együtt kerül értékesítésre 6 db forgalomból kivont jármű az alábbiak szerint: EHZ- 721 Fiat tehergépkocsi, CID-723 Toyota Truck tehergépkocsi, HPN-652 Daewo tehergépkocsi, COM-106 Ford Transit tehergépkocsi, EUG-774 Ww Transporter tehergépkocsi, JAT-911 Multicar-IFA tehergépkocsi. A gépkocsik üzemképtelenek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 715 000 forint.

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:

lakóépület

Területe:

1 552 m²

Állapota:

felújítandó

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

10 555 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Ózd

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

4635/18

Ingatlan postai címe:

3600 Ózd, Zsolt vezér utca 28.

Művelési ág:

kivett

Területnagyság:

1 552 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

SZŰCS-AUTÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT fa. 3600 Ózd, Zsolt vezér utca 28.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 42046/2007.07.09. Keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000.- Ft legmagasabb összeg erejéig. Jogosult: SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. 37652/2012.08.27. Keretbiztosítéki jelzálogjog 5.000.000.- Ft legmagasabb összeg erejéig a 41811/2009.11.18. sz. határozattal bejegyzett jelzálogjog ranghelyén. Jogosult: SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. 37652/2012.08.27. Keretbiztosítéki jelzálogjog 2.000.000.-Ft legmagasabb összeg erejéig. Jogosult: SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy u.39. 38379/2016.10.06. Végrehajtási jog 327.303.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: MKK Magyar Követeléskezelő Zrt 1138 Budapest, Tomori utca 34. 30088/2017.01.03. Végrehajtási jog 20.000.000.-Ft és járulékai erejéig. jogosult: SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. 31737/2017.02.16. Végrehajtási jog 323.215.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: ROBERT BOSCH KFT 1103 Budapest, Gyömrői út 104. 31738/2017.02.16. Végrehajtási jog ..- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: UNIX AUTÓ Kft 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57.

A meghirdetett vagyonelemeket a vevő  a Csődtv. 38.§.(4) bekezdésében foglaltak szerint tehermentesen szerzi meg.

Ingatlan állapota: felújítandó

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: FORGALOMBÓL KIVONT GÉPJÁRMŰVEK

Típus:

Jármű

Tehermentes:

nem FORGALOMBÓL KIVONT TEHERGÉPKOCSIK

Mennyisége:

6 db

Becsérték:

160 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan és a gépjárművek megtekintésére -kizárólag előzetes bejelentkezés esetén- a felszámoló 2019.10.30. napján (szerda) 12 és 13 óra között lehetőséget biztosít. Az érdeklődők az EÉR felületén előzetesen legkésőbb 2019.10.28.-án 12 óráig jelezzék részvételi szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ajánlati ár netto érték. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 86.§.(1) pontja értelmében az ingatlan értékesítés mentes az ÁFA fizetése alól, a gépjárműveknél az ÁFA Tv.142.§.(1) g) pontja szerint 100.000.- Ft.-ot meghaladó termékértékesítés esetén  ha a vevő adófizetésre kötelezett, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevő fizeti meg, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). Amennyiben az ajánlattevő nem adófizetésre kötelezett, a nettó vételárat terhelő 27%-os forgalmi adót a vevő az eladó felé teljesíti.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "SZŰCS AUTÓ VÉTELÁR" megjegyzéssel és átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül. Hitelből történő fizetés esetén a felszámoló további 30 nap fizetési haladékot adhat. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A legmagasabb ajánlatot tett árverezővel a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, munkadíj, illeték a nyertest terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követően 10 napon belül az értékesítésre kerülő ingatlan és gépjárművek vevő részére történő birtokba adása megtörténik, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel a közüzemi mérőórák állásának rögzítésével.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett ingatlant és gépkocsikat a felszámoló az első alkalommal hirdeti meg. Az elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. A SZŰCS-AUTÓ Kft "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány, (hitelezői képviselő) nincs. A felszámoló az értékesítési hirdetménynek a Cégközlönyben történt megjelenését megelőzően legalább 15 nappal a zálogjoggal és végrehajtási joggal rendelkező hitelezők részére az értékesítési hirdetmény tervezetét megküldte, a hitelezőktől a hirdetményben foglaltakra észrevétel nem érkezett. A minimálár a becsérték 100%-a, a minimálárat a hitelezők nem kifogásolták. A minimálár meghatározására a 237/2009 Korm. rendelet 4.§.(2c) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján került sor. A SZŰCS-AUTÓ Kft "fa" felszámolásának kezdő napja 2019.02.01-.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1774201/tetelek.pdf

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.