ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza Az SC Invest Arrabona Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Adatkezelő magára nézve kötelező érvénnyel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács (EU.) 2016/679 számú rendeletét, és a „29-es munkacsoport” állásfoglalásait, valamint az alkalmazás kapcsolódó tagállami előírásait, és annak jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára - tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére - biztosítva legyenek az Érintettek személyes adataikhoz fűződő jogai, és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Fogalmak:

„Érintett” minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait az adatait az adatkezelő rögzíti, kezeli, tárolja.

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, amivel elérhető vagy azonosítható az érintett a WP29-es munkacsoport szerint még dinamikus IP cím is személyes adat tud lenni.; Személyes adat például: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámla adatok. 

WP29-es munkacsoport: (Az adatvédelmi irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport mely az Európai Tanács mellett dolgozik és összefogja hangolni (főhatósági funkciójában a tagállami felügyeleti hatóságokat).

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/

Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatokat kezeli. Adatkezelő minden olyan személy vagy szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Például archiváláshoz vagy számlázáshoz igénybe vett szoftver üzemeltetője, számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezet stb..

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A fogalom meghatározások teljes köre megtalálható „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” I. fejezet 4. cikk Fogalommeghatározások 

A szervezet bemutatása

Adatkezelő

Az adatkezelő neve: SC Invest Arrabona Kft.

székhelye: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19/A.

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

 

Az Adatkezelő cégkapujának elérhetősége: 24198189

Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján, a „WP29-es munkacsoport” állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Szervezetünk hírlevél-szolgáltatást jelenleg nem üzemeltet. Az „elérhetőségeink” menüponton keresztül teremthet kapcsolatot szervezetünkkel. Az elektronikus kapcsolattartás kezdeményezése során - ha felveszi velünk a kapcsolatot - esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül – a jogszabályokban kifejezetten meghatározott kivételekkel - nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint jogszabályban meghatározott feladataink ellátása során használjuk fel.

A WEBOLDALI ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Érintett által önként megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük, (amíg nem kéri az általa megadott adatok törlését) A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatokat, - mint a minden Érintett-i adatot - az Adatkezelő a megadott adatok tartalmának és a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárásnak megfelelően minősít. A jogszabályi környezet által meghatározott adatokat a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően, az Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít, amennyiben a jogszabályban meghatározott őrzési idő lejárata a fizetésképtelenségi eljárás záráshoz kapcsolódó irattári tervben meghatározott selejtezési időt megelőzően lejár. Azokat az személyes adatokat, amelyeket szerződéses jogviszony létrejötte során (pl. vagyonértékesítési eljárás) használ fel az Adatkezelő, a szerződés lejártát (teljesülését) követően minden Érintett-i adatot az Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít, amennyiben szerződéses jogviszony lejárata megelőzi a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárás záráshoz tartozó irattári tervben meghatározott selejtezési időt.

Az adatkezelő szervezet működésével kapcsolatos megkeresések esetében az érintett személyes adatainak önrendelkezési jogát a rendeletben meghatározott módon biztosítja az adatkezelő. 

Az adatkezelés célja olyan integritás-irányítási rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is. Önrendelkezési jogával azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történik meg.

A weboldal működésével kapcsolatos funkcionális adatvédelmi tájékoztató

Jogszabályban előírt közzétételi kötelezettség

Adatkezelés célja: A jogszabály által előírt közzétételi kötelezettség vonatkozik a fizetésképtelenségi eljárások weboldali megjelenítésének kötelezettségére. Az itt közzétételre előírt adatok jellemzően nem természetes személy személyes adatainak közzétételét írják elő, de előfordulhatnak speciális esetekben, hogy a megjelenő adatok személyes adatokat tartalmaznak. 

Adatkezelés jogalapja: Jogszabály 

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Cím, Email cím, Eljárás kategória, Azonosító, Cég neve, Székhely, Cégjegyzékszám, Szakértő neve, Levelezési cím

Adatok kezelésének időtartama: jogszabály változása vagy a tevékenységi kör átalakulása megszüntetése 

Adatfeldolgozók: WEB hosting szolgáltató, fejlesztő és karbantartást végző  Webland Hungary Bt (6726 Szeged, Vedres u. 12. I.em.5. cégjegyzékszám: 06-06-014591 adószám: 21976887-1-06 )

Fontos figyelmeztetések

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk. 

Az adatfeldolgozók köre

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző adatfeldolgozó WEB hosting szolgáltató rendszergazdája fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végét meghaladóan 30 napig végzi, mint adatfeldolgozó ezen tevékenysége során az adatfeldolgozó kijelölt fejlesztője fér hozzá a tárolt adatokhoz, tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végéig látja el. 

Érintettek adatkezelése

A felszámoló szervezet vonatkozásában, az Érintett-i adatok nyilvántartása a szervezet saját munkavállalói, az eljáráshoz nem kapcsolódó szervezeti működés során a partner kapcsolatai során keletkezik. Ezen kapcsolatrendszer tekintetében a felszámoló szervezet munkavállalók vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezők esetén egyéni személyes tájékoztató keretében írásban hívja fel az Érintettek figyelmét a személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályi környezetben meghatározott jogaira, és a felszámolószervezet, által nyilvántartott adatokra, azok céljára, jogalapjára és tárolási idejére. 

Az alap tevékenysége során a szervezetre bízott fizetésképtelenségi eljárások tekintetében, a felszámolószervezet nyilvántartást vezet a hitelezői követelésekről, és hitelezői igényekről az adós társaság munkavállalóiról, az így keletkezett nyilvántartások tekintetében a felszámoló szervezet jogszabályi jogalap alapján tartja nyilván az érintettek adatait az eljárás lezárását követő 5 év után bekövetkező archiválásig, melyet további 5- illetve munkavállalók esetében 50  évig őrzi, de nem kezeli. 

Hitelezői adatok kezelése

A fizetésképtelenségi eljárások (1991. évi XLIX. törvény) tekintetében, a felszámoló szervezet kijelölt felszámolóbiztos feladata a hitelezői követelések, és hitelezői nyilvántartások vezetése. A hitelezők estében a természetes személy hitelezők függetlenül az adós társasággal fenntartott jogviszonyuktól (munkavállalói, üzleti kapcsolat) a hitelezői nyilvántartások tekintetében is élhet személyes adatai feletti önrendelkezési jogával a nyilvántartási jogalapnak megfelelően. A hitelezői követelések és igények nyilvántartását a felszámolóbiztos a felszámoló szervezet infrastruktúráján tartja nyilván. A nyilvántartott adatokat jogszabályi jogalap alapján tartja nyilván és annak kezelését és tárolására az eljárás befejezésétől számított 5 évig folytatja. A jogszabályi jogalap alapján nyilvántartott személyes adatok esetében, a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően archiválja és minden Érintett-i adatot az Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott adattá minősít. Az átminősítést követő naptól az érintett élhet a tiltakozás jogával. Az átminősítést követően az adatkezelő a rendelkezésére álló adatokat csak tárolja, de nem kezeli.

Értékesítési eljárások érintett adatainak adatkezelése

Az értékesítési eljárás során a felszámolóbiztos köteles a közzétett adatok tekintetében - a jogszabályi környezetben meghatározott feladatainak megfelelően - az adatvédelmi rendeletben meghatározott adattakarékossági elvet és az eljárások jogi környezetét meghatározó szabályrendszer követelményeit összehangolva meghatározni az értékesítési eljárásban résztvevők számára a megadni szükséges személyi adatok körét. A felszámolóbiztos a  személy azonosíthatóságához, elérhetőségéhez fedezeti képességéhez az adásvételi szerződéshez és a vevőre vonatkozó vagyonszerzési tilalmi érintettség vizsgálatához szükséges adatokat kérheti, a pályázat vagy árverés kiírásakor. 

Az értékesítési eljárás során csak és kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül lehet az értékesítést lefolytatni a jogszabályi környezetben meghatározott kivételek figyelembevételével.

Az elektronikus kényszerértékesítési rendszer tekintetében az adatkezelői felelősség az eljárás különböző szakaszati tekintve változik

Az értékesítési eljárás szakaszai:

  • Regisztrált látogató
  • Licitáló

Ezekben az értékesítési eljárási szakaszokban az Adatkezelő a „kényszerértékesítési rendszer” üzemeltetője. Sem a felszámoló szervezet vezetője sem az eljárás viteléért felelős felszámolóbiztos nem ismeri az adatokat és nem tud az adatkezelői felelősséggel és az önrendelkezési jogok biztosításával élni.  

A pályázat bontástól, illetve a licitálási idő lejártától kettős adatkezelés valósul meg. 

A kényszer értékesítési rendszer üzemeltetője képes és hivatott biztosítani az értékesítési rendszerbe feltöltött adatok tekintetében az Érintett személyes adatai feletti önrendelkezési jogot a jogalap és a tárolási idő figyelembe vételével.

Ugyanakkor a felszámoló szervezet és a felszámolóbiztos felelősségi körébe tartozik az általa megismerhető és letölthető összes olyan érintetti adat, amelyet a kényszerértékesítési rendszerből a saját infrastruktúrájára letöltött.

  • Pályázat bontás vagy licitálási határidő lejárata
  • Kiértékelési szakasz
  • Elővásárlási jog kezelési szakasz
  • Szerződéskötési szakasz
  • Lezárási szakasz

Adatbiztonsági tájékoztató

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek. A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az Adatkezelő minden esetben a hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé tesz a weboldalán a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztett tájékoztatót archiválja, a módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van az adatvédelmi nyilatkozatot visszavonni a hozzájárulással kezelt adatok tekintetében. Amennyiben nem vonja vissza, úgy a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot elfogadottnak kell tekinteni.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk. 

Adatvédelmi incidens bejelentése

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak, és ilyen esetekben az adatkezelőknek a rendeletben meghatározott és a tagállami szabályozásban pontosított határidőben kell reagálniuk, fontos, hogy mint Adatkezelő mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Az Adatkezelő belső szabályzatban rendezte az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazza a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is) Az incidensek belső nyilvántartási rendjét ki kialakította.

Ugyanakkor kérjük Felhasználóinkat hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során amely arra utal, hogy 

- személyes adataik feletti rendelkezés elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik 

- a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak 

- adatok bizalmas jellegének sérülését, feltételezik

azt az Adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket. 

Jelzéseiket az adatvédelmi képviseletünkre legyenek szívesek megküldeni az Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. elektronikus e-mail címre

Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, 

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

- Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését

- Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.

- Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

- A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Adatvédelmi főhatóság Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.


 

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.